Poučení o zpracování a ochraně osobních údajů

Dle nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ ES (dále jen „Nařízení").

Správce

Správcem je společnost plan 3 kuchyně, s.r.o., se sídlem Družstevní 912, 686 05 Uherské Hradiště, IČ: 28313569, registrace C 60595 vedená u Krajského soudu v Brně.

Kontaktní údaje správce:

Adresa pro doručování Družstevní 912, 686 05 Uherské Hradiště, adresa elektronické pošty info@plan3.pro.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů:

Zpracovávány budou tyto Vaše osobní údaje: Jméno a příjmení (včetně příp. titulu, druhého jména), firma, adresa sídla, IČ, DIČ, údaj o registraci k DPH, fakturační údaje (číslo bankovního účtu, banka, příp. údaj o zápisu do obchodního rejstříku), kontaktní údaje (tel. číslo, e-mail), podoba (obrazový záznam)(dále souhrnně jen „osobní údaje“).

Účel zpracování osobních údajů:

Vaše osobní údaje budou zpracovávány (a) pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou jste Vy a správce (jakákoliv taková smlouva či dohoda dále jen „Smlouva“) nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením Smlouvy na Vaši žádost a (b) pro splnění právních povinností, které se na správce vztahují (např. povinnosti na úseků daní či sociálního a zdravotního pojištění). Vaše osobní údaje budou uvedeným způsobem zpracovávány na základě splnění podmínek podle ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) Nařízení.

Právní základ zpracování osobních údajů:

Poskytnutí osobních údajů pro účely uvedené výše je požadavkem nezbytným pro uzavření a plnění Smlouvy, resp. zákonným požadavkem pro splnění právních povinností, které se na správce vztahují. Z uvedených důvodů jste povinen/povinna osobní údaje poskytnout. Neposkytnutí osobních údajů znemožní platné uzavření Smlouvy a/nebo řádné plnění Smlouvy a/nebo znemožní plnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje.

Způsob zpracování osobních údajů:

Osobní údaje mohou být zpracovávány manuálně i automatizovaně. V zájmu zajištění Vaší ochrany správce užije a zajistí vhodná technická a organizační opatření a zabezpečí Vaše osobní údaje takovým způsobem, který neumožní jejich zneužití, neoprávněné či protiprávní zpracování (resp. zpracování k jinému než uvedenému účelu) či přístup k nim, ztrátu, poškození či zničení.

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů:

Příjemci osobních údajů mohou být subjekty, prostřednictvím kterých či vůči kterým správce plní právní povinnosti, které se na správce vztahují. Vaše osobní údaje mohou být správcem poskytnuty subjektům poskytující dostatečné záruky ochrany Vašich osobních údajů, které správce pověřil na základě písemné smlouvy zpracováváním osobních údajů (tj. zpracovatelům). Zpracovateli jsou subjekty poskytující správci služby v oblasti účetnictví, tj. aktuálně REBO, k.s., IČ 60726199.

Předání osobních údajů:

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země mimo Evropskou unii nebo mezinárodní organizaci.

Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy:

Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu, která pro správce plyne z příslušných právních předpisů, přičemž výše uvedené platí, nebude-li správce dle zákona či Nařízení oprávněn osobní údaje uložit na dobu delší (například v případě uplatnění nároku správce, který i nadále přetrvává).

Vaše práva související se zpracováním osobních údajů:

Právo na přístup k osobním údajům Máte právo získat od správce potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou správcem zpracovávány. Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, máte dále právo k nim získat přístup spolu s následujícími informacemi o: (a) účelech zpracování, (b) kategoriích dotčených osobních údajů, (c) příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, (d) plánované době, po kterou budou osobni údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritériích použitých ke stanovení této doby, (e) existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, omezení jejich zpracování či práva vznést námitku proti tomuto zpracování, (f) právu podat stížnost u dozorového úřadu, (g) veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, (h) tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o použitém postupu, jakož i významu a (i) předpokládaných důsledcích takového zpracování. Na Vaši žádost Vám správce poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie na žádost subjektu údajů může správce účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů.

Právo na opravu či doplnění Máte právo na to, aby byly zpracovány pouze přesné osobní údaje. S tím souvisí i Vaše právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz („právo být zapomenut“) Máte právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají, pokud je dán jeden z těchto důvodů: (a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (b) osobní údaje byly zpracovány protiprávně, (c) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje. Právo na výmaz se neuplatní, pokud je dána výjimka dle Nařízení nebo zákona, zejména protože zpracování osobních údajů je nezbytné pro (a) splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje, (b) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo na omezení zpracování Máte právo na to, aby správce omezil zpracování osobních údajů, v kterémkoli z těchto případů: (a) popíráte přesnost zpracovávaných osobních údajů, zpracování bude omezeno na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit, (b) zpracování je protiprávní a Vy odmítnete výmaz osobních údajů a požádáte místo toho o omezení jejich použití, (c) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu či obhajoby právních nároků, nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie či některého členského státu.

Právo vznést námitku Máte právo z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace právo kdykoli vznést kdykoliv námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) Nařízení (včetně profilování založeného na těchto ustanoveních). Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo na přenositelnost údajů Máte právo, aby správce předal Vaše osobní údaje zpracovávané automatizovaně na základě Vašeho souhlasu jinému správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů máte právo na to, aby zpracovávané osobní údaje byly v rozsahu Vámi určeném předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

Jak můžete svá práva uplatnit? Svá práva plynoucí ze zpracování osobních údajů můžete jakožto subjekt osobních údajů kdykoliv uplatnit kontaktováním správce: adresa pro doručování Družstevní 912, 686 05 Uherské Hradiště, adresa elektronické pošty info@plan3.pro.

Způsob poskytnutí informací Správce informace poskytuje písemně v listinné podobě. Kontaktujete-li správce elektronicky na jeho emailovou adresu, budou Vám informace poskytnuty elektronicky, nepožádáte-li o jejich poskytnutí v listinné podobě.

Právo podat stížnost Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu ve smyslu Nařízení, tj. zejména Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, adresa elektronické pošty posta@uoou.cz, web https://www.uoou.cz.

Používáme cookies:

Cookies jsou krátké textové soubory, které umožňují majiteli webu vyhodnocovat návštěvnost webu, informace o chování uživatele a další metriky důležité k vyhodnocení efektivity webu. Při první návštěvě webové stránky se uživateli objeví „Souhlas s používáním cookies“.

Uživatel našich stránek má možnost používání cookies příjmout anebo odmítnout. Své vyjádření může v budoucnu kdykoli změnit.

Konkrétní využití cookies na tomto webu je pomocí Google Analycs.